DAQ survey results

Trender pekar på en förändrad marknad för DAQ-utrustning

En global undersökning av mätdatainsamlingstrender har gett en värdefull inblick i marknaden

Mätdatainsamlings-och mätdataanalysvärlden förändras i snabb takt genom att företagen strävar efter att lansera produkter med märkbart förkortad utvecklingstid och en teknik som i samma takt tilltar i komplexitet. Ett ofta uttalat krav är behovet av smart mätteknik som kräver relativt oerfarna medarbetare för att detta mål ska nås. Effektivitet och kostnadssänkningar är industrins stridsrop: Dess slogan heter reducerade produktionscykler med konstant kvalitet.

För att få en bättre inblick i marknaden och hur den utvecklas har HBM - den globala ledaren inom mätdatainsamling och mätdataanalys - nyligen genomfört en internationell undersökning som gjordes på sju olika språk för att säkra maximalt deltagande. Dessa språk var franska, portugisiska, kinesiska, japanska, koreanska, tyska och engelska. Detta var en av de första undersökningarna i sitt slag och den skapade ett starkt gensvar med nästan 600 svar från professionella ingenjörer som svarade på 16 frågor vilka täckte olika teman till exempel vilken typ av utrustning som används och vilka alternativ och egenskaper som är viktiga.

De allmänna trender som kunde avläsas visar att behovet hos DAQ-användaren över hela världen är mycket lika, även om det finns smärre skillnader mellan Europa, Fjärran Östern och Amerika. Ett nyckelbudskap som uttolkades var behovet för företagen att tillhandahålla en global service för att uppfylla behovet hos kunder med världsomspännande verksamhet. 

De viktigaste egenskaperna: Användarvänlighet, prestanda, precision och kvalitet

Enkel användning, hög prestanda, precision och kvalitet betraktades som de viktigaste egenskaperna i ett DAQ-system (mätdatainsamlingssystem) där 80% av svaren betonade enkel användning medan de övriga aspekterna samlade 96,5%.

En annan faktor som ansågs vara viktig, var multifunktionsförmågan hos all DAQ-utrustning så att den kan hantera olika mätkvantiteter. 66,1% av de tillfrågade tyckte att detta var ett viktigt tema. Detta överensstämmer med gjorda iakttagelser att marknaden kräver smart mätteknik och ligger i linje med HBM:s filosofi att integrera TEDS (Transducer Electronic Data Sheet) och APM (Advanced Plug & Measure) i sin DAQ-utrustning.

Dessa resultat liknar varandra i mångt och mycket i alla undersökta länder, även om japanska ingenjörer värderade enkel användning som den viktigaste egenskapen hos ett DAQ-system, snarare än utrustningens aktuella prestanda. Detta var intressant eftersom tidigare undersökningar av DAQ-utrustning inom landet indikerade att utrustning tillverkad i Japan är mera känd för prestanda än för användarvänlighet.

Diagram 1: De viktigaste egenskaperna hos ett DAQ-system (Flera val var möjliga)

Konfigurering: Mobil mätdatainsamling erbjuder flexibilitet

På frågan om hur utrustningen ska vara konfigurerad, fanns i alla länder ett klart ställningstagande för att en dator ska användas för mätdatainsamling och konfigurering. 85,6% av alla tillfrågade tyckte att detta var den bästa metoden; i Storbritannien var siffran nästan 93%.

Alternativa metoder för mätdatainsamling och konfigurering, som att använda integrerad kontroll eller lagring inom instrument-/datalogger, var mindre än hälften så populärt som att använda en dator medan instrument-/datalogger generellt betraktades som mera populärt.

Dessa resultat tycks ligga i linje med de ändrade krav på större flexibilitet i mätdatainsamling eftersom datorn är ett mobilare men ändå robust alternativ för att samla data som antingen analyseras direkt på datorn eller överförs någon annanstans för fortsatt analys.

Mest populära gränssnitt: USB och Ethernet

Denna trend återspeglas i den typ av gränssnitt som ingenjörerna föredrar där de två datorgränssnitten – USB och Ethernet – betraktas ha ungefär likvärdig betydelse då över 60% av de svarande föredrar dessa metoder.

Men både digital I/O och analog utgång ligger mycket nära på popularitetsskalan med strax under 60% vardera. Av detta kan man dra slutsatsen att datorgränssnitten har ett lätt försprång hos ingenjörerna, men att det fortfarande finns tillräcklig efterfrågan på DAQ-utrustning för att ett brett utbud av gränssnitt ska kunna användas.

Som jämförelse var den relativa betydelsen av fältbussgränssnitt endast intressant för 40,5% av deltagarna; i USA var antalet ingenjörer som tyckte att fältbussgränssnitt antingen var mindre viktigt eller oviktigt nästan dubbelt så stort som antalet som betraktade det som ett viktigt gränssnitt.

Av dessa resultat kan det vara rimligt att förmoda att det finns en klar trend som visar att de mobila applikationernas betydelse tilltar. Totalt var 33,8% av ingenjörerna inblandade i mobila applikationer även om denna siffra stiger till nästan 50% i USA, Tyskland, Kina och Frankrike trots att experimentella spännings- och strukturanalyser globalt sett var de vanligaste applikationerna tillsammans med laboratorietester av material och komponenter.

Diagram 2: De viktigaste gränssnitten i ett DAQ-system (flera val var möjliga)

Strömförsörjning från elnätet

Kanske är det mindre förvånande att strömmatning från elnätet är den mest omtyckta strömkällan för 73,2% även om alternativa strömkällor som fordonets elsystem, likspänning och matning från ett separat batteri bedöms ha nästan likvärdig betydelse. Datorns popularitet understryks även här eftersom 33,5% av alla tillfrågade hämtar ström direkt från en USB-port. Detta stämmer nära överens med antalet mobila applikationer.

Centraliserade och lokala enheter för flerpunktsmätningar

Den grundläggande trenden, som ytterligare understryker behovet av datorn, är det företräde man ger – med 43,3% – för en blandning av centrala och lokala enheter för flerpunktsmätningar, jämfört med 29,6% som föredrar ett centralt system och 16% som väljer ett rent lokalt system, globalt sett. I USA är förhållandet något annorlunda genom att både centrala system och en blandning av centrala och lokala enheter betraktas vara lika viktiga. Detta motsvarar HBM:s strävan att tillhandahålla utrustning som med lätthet kan integreras i både centrala och lokala system lika gärna som i en blandning av de två.

Användningsområden: Laboratorium och industri

De flesta DAQ-utrustningarna används antingen i ett laboratorium eller i en industriell miljö där omgivningsvillkoren lätt kan regleras även om 38,7% av alla applikationer används utomhus eller i ett fordon där omgivningsvillkoren ofta förändras. Detta överensstämmer med antalet som bekräftar att deras applikationer uteslutande är mobila liksom att det även finns ett antal fasta utomhusapplikationer.

Förmågan hos DAQ-utrustning att fungera även under extrema omgivningsvillor – som t.ex. utrustningen i HBM:s SoMat-serie – understryks av det faktum att 18% av alla DAQ-tester utförs vid omgivningstemperaturer högre än 60 °C (140 °F) medan 10,7% utförs vid mycket låga temperaturer under -20 °C (-4 °F).

Mångsidiga alternativ av programvara

Ingenjörerna använder flera olika programlösningar medan proprietära program är det mindre omtyckta alternativet.

Nya megatrenden: Stort antal kanaler

En stark trend mot ett stort antal kanaler har visat sig i synnerhet i USA, där 19,2% av alla mätningar utförs med mellan 32 och 64 kanaler medan ytterligare 22,2% kräver mer än 64 kanaler; detta ska jämföras med de globala siffrorna av 14,1% och 11,2% för respektive kanalbehov.

Likaså finns ett klart behov för exakt utrustning där 40,8% av de tillfrågade kräver noggrannheter av upp till 0,1% av mätvärdet medan 20,8% kräver högre noggrannhet än 0,05% av mätvärdet även om dessa variationer kan ha påverkats av antalet svar på denna fråga.

En klar trend med betydande konsekvenser är det konstant ökande antalet kanaler vilket är en klar megatrend som kan iakttas inom DAQ-industrin. Enligt HBM:s analyser, komme de flesta länder att följa USA genom att lägga till fler och fler kanaler vid mätningarna. Det stora antalet kanaler som efterfrågas medför inte att steg tas mot lägre noggrannhet: allt högre standarder vad noggrannheten beträffar krävs av ingenjörerna.

Världens marknader kräver precisa mätdatainsamlingssystem som är mångsidiga och skalbara. En typisk prototyp till ett sådant modernt system är HBM:s senaste QuantumX mätdatainsamlingssystem.

Höga samplinghastigheter är ett måste

De flesta ingenjörer använder samplinghastigheter upp till 10 000 samplingar/s medan ett betydande antal – 11,3% - använder samplinghastigheter över 50 000 samplingar/s. Som jämförelse betecknar endast 3,8% av de tillfrågade låga samplinghastigheter under 10 samplingar/s som deras primära intresseområde.

Kontakter: Från skruvterminalen till RJ-kontakten

DAQ-utrustning ansluts med ett stort antal olika kontaktdon och den vanliga skruvterminalen eller anslutning med litztråd finner fortfarande en bred användning hos 38,5% av de svarande som bekräftar att de använder denna kontakt. BNC-kontakten är med sina 36,3% nästan lika vanlig globalt sett, även om 53,7% av användarna i USA föredrar denna kontakt. Likaså verkar RJ-kontaktens popularitet att öka.

HBM säger: ”Vi är mycket imponerade av dessa preliminära resultat eftersom de visar några klara trender och även några intressanta regionala skillnader som kommer att ha inflytande på framtida utveckling inom sektorn insamling och analys av data.” 

QuantumX by HBM

QuantumX by HBM

DAQ brochure

DAQ brochure