XY2 和 XY4 扭转/剪切片带有两个测量栅丝, 用于测量扭杆和剪切应力 XY2 和 XY4 扭转/剪切片带有两个测量栅丝, 用于测量扭杆和剪切应力 | HBM

XY 扭转/剪切 应变片,带有2个测量栅丝,用于扭转/剪切测量

XY2 和 XY4 是 V 型应变片,带有两个测量栅丝,彼此呈 45° 排列。用于扭转应力和剪切应力测量。

XY2 和 XY4 有多种规格和尺寸可选,温度响应匹配以下材料:

 

 • 铁素体钢 (10.8 ppm/K; 6.0 ppm/°F); 温度匹配编码: 1
 •  (23 ppm/K; 12.8 ppm/°F); 温度匹配编码: 3
 • 奥氏体钢(16 ppm/K, 8.9 ppm/°F); 温度匹配编码: 5
 • 石英玻璃/复合材料 (0,5 ppm/K; 0.3 ppm/°F); 温度匹配编码: 6
 • 钛和灰铸铁 (9 ppm/K; 5.0 ppm/°F); 温度匹配编码: 7
 • 塑料 (65 ppm/K; 36.1 ppm/°F); 温度匹配编码: 8
 •  (5.4 ppm/K; 3.0 ppm/°F); 温度匹配编码: 9

用温度匹配编码替代占位符 “x” 即可获得您所需应变片的订购号。标记 # 仅仅适用于铝、铁素体和奥氏体钢。

 

节省时间: XY4 应变片提供预接连接线版本

电阻可选120, 350 700 Ohms

测量栅丝为康铜, 测量基底材料为 聚酰亚胺

快速交货 常用应变片均备有库存!

 

订购号

额定电阻

尺寸 [mm/inch]

最大激励电压

焊接端子

首选型号

测量栅丝

基底

[Ω]

a

b1

b2

c

d


 

1-XY2x-0.6/120#

120

0.6
0.024

2.2
0.087
1.1
0.043
7.5
0.295
4
0.157
2.5LS7-
钢 (1) | 铝 (3) | 奥氏体钢 (5) | 石英玻璃 / 复合材料 (6) | 钛 (7) | 塑料 (8) | 钼 (9)

1-XY2x-1.5/120

120

1.5
0.059
1.7
0.067
2.5
0.098
6.8
0.268
4.5
0.177
4.5LS71
钢 (1) | 铝 (3) | 奥氏体钢 (5) | 石英玻璃 / 复合材料 (6) | 钛 (7) | 塑料 (8) | 钼 (9)

1-XY2x-3/120

120

3
0.118
3.7
0.146
5.3
0.209
11.2
0.441
9.5
0.374
6LS51
钢 (1) | 铝 (3) | 奥氏体钢 (5) | 石英玻璃 / 复合材料 (6) | 钛 (7) | 塑料 (8) | 钼 (9)

1-XY2x-6/120

120

6
0.236
8
0.315
10
0.394
17.5
0.689
12.7
0.5
11LS41
钢 (1) | 铝 (3) | 奥氏体钢 (5) | 石英玻璃 / 复合材料 (6) | 钛 (7) | 塑料 (8) | 钼 (9)

1-XY2x-1.5/350#

350

1.5
0.059
2.2
0.087
2.5
0.098
7.4
0.291
4.5
0.177
5LS71
钢 (1) | 铝 (3) | 奥氏体钢 (5) | 石英玻璃 / 复合材料 (6) | 钛 (7) | 塑料 (8) | 钼 (9)

1-XY2x-3/350

350

3
0.118
4.2
0.165
5.3
0.209
11.2
0.441
9.5
0.374
10LS41
钢 (1) | 铝 (3) | 奥氏体钢 (5) | 石英玻璃 / 复合材料 (6) | 钛 (7) | 塑料 (8) | 钼 (9)

1-XY2x-6/350

350

6
0.236
8
0.315
10
0.394
17.5
0.689
12.7
0.5
19LS41
钢 (1) | 铝 (3) | 奥氏体钢 (5) | 石英玻璃 / 复合材料 (6) | 钛 (7) | 塑料 (8) | 钼 (9)

1-XY2x-3/700

700

3
0.118
4
0.157
4.7
0.185
11.2
0.441
9.5
0.374
14LS5-
钢 (1) | 铝 (3) | 奥氏体钢 (5) | 石英玻璃 / 复合材料 (6) | 钛 (7) | 塑料 (8) | 钼 (9)

1-XY2x-6/700

700

6
0.236
7.8
0.307
9.2
0.362
17.5
0.689
12.7
0.5
27LS4-
钢 (1) | 铝 (3) | 奥氏体钢 (5) | 石英玻璃 / 复合材料 (6) | 钛 (7) | 塑料 (8) | 钼 (9)
 

 


 

订购号

额定电阻

尺寸 [mm/inch]

最大激励电压

焊接端子

首选型号

测量栅丝

基底

[Ω]

a

b1

b2

c

d

 

1-XY4x-0.6/120#

120

0.6
0.024

2.2
0.087
1.6
0.063
6.5
0.256
4.6
0.181
1.5LS71
钢 (1) | 铝 (3) | 奥氏体钢 (5) | 石英玻璃 / 复合材料 (6) | 钛 (7) | 塑料 (8) | 钼 (9)

1-XY4x-1.5/120

120

1.5
0.059

1.8
0.071
3.1
0.122
7.5
0.295
4.6
0.181
2.5LS71
钢 (1) | 铝 (3) | 奥氏体钢 (5) | 石英玻璃 / 复合材料 (6) | 钛 (7) | 塑料 (8) | 钼 (9)

1-XY4x-3/120

120

3
0.118

3
0.118
5.4
0.213
11
0.433
8
0.315
5LS71
钢 (1) | 铝 (3) | 奥氏体钢 (5) | 石英玻璃 / 复合材料 (6) | 钛 (7) | 塑料 (8) | 钼 (9)

1-XY4x-6/120

120

6
0.236

6
0.236
10.2
0.402
16
0.63
12.2
0.48
9.5LS41
钢 (1) | 铝 (3) | 奥氏体钢 (5) | 石英玻璃 / 复合材料 (6) | 钛 (7) | 塑料 (8) | 钼 (9)

1-XY4x-1.5/350#

350

1.5
0.059

2.1
0.083
3.1
0.122
7.5
0.295
4.5
0.177
4LS71
钢 (1) | 铝 (3) | 奥氏体钢 (5) | 石英玻璃 / 复合材料 (6) | 钛 (7) | 塑料 (8) | 钼 (9)

1-XY4x-3/350

350

3
0.118

4.2
0.165
5.6
0.22
11
0.433
8
0.315
9.5LS71,3
钢 (1) | 铝 (3) | 奥氏体钢 (5) | 石英玻璃 / 复合材料 (6) | 钛 (7) | 塑料 (8) | 钼 (9)

1-XY4x-6/350

350

6
0.236

6
0.236
10
0.394
16
0.63
12.2
0.48
16LS41
钢 (1) | 铝 (3) | 奥氏体钢 (5) | 石英玻璃 / 复合材料 (6) | 钛 (7) | 塑料 (8) | 钼 (9)

1-XY4x-3/700

700

3
0.118

4.2
0.165

5.6
0.22

11
0.433

8
0.315

13.5LS7

1

钢 (1) | 铝 (3) | 奥氏体钢 (5) | 石英玻璃 / 复合材料 (6) | 钛 (7) | 塑料 (8) | 钼 (9)

1-XY4x-6/700

700

6
0.236

6.1
0.24

9.9
0.39

16
0.63

12.2
0.48

23LS4

-

钢 (1) | 铝 (3) | 奥氏体钢 (5) | 石英玻璃 / 复合材料 (6) | 钛 (7) | 塑料 (8) | 钼 (9)

 

预制引线应变片简化文档和参数

为 优化测量点文档 ,每应变片都包括两个贴纸,可放置在测量点旁边和测量放大器附近。直接获得测量参数:

 • 直接链接到相应应变片参数表的二维码
 • 产品和生产批号
 • k系数和一个空白空间做记录
 • 单个应变片的二维码,可简化参数化设置过程,并可使用扫描仪进行记录

了解详情

 

HBMshop 立即获取报价,交货周期等