Dynamic Strain Dynamic Strain | HBM

Webinar: Dynamic Strain Measurement and Split-Hopkinson Bar Testing

 

6 minute webinar on dynamic strain measurement and Split-Hopkinson bar testing.