Ny veieelektronikk for krevende bruksområder innen prosesskontroll

HBM introduserer PAD digital sensorelektronikk for bruksområder med dynamisk veieteknologi i røffe omgivelser.

Oslo, 26.01.16- Denneelektronikken er utarbeidetforbruksområdermeddynamiskfyllingogmålingunderrøffeforhold, for eksempel innen matvare- oglegemiddelindustrien, som stiller storekravtilveiekomponentene.

HBM introduserernå digital sensorelektronikk (PAD-serien) påmarkedetforprosesskontroll innen dissebruksområdene.

Den nye PAD-serien har hus i rustfrittstålog en IP-klassifisering (kapslingsgrad) påopptil IP68/IP69K, forå kunnetålerengjøringopp til de høyestehygieniskestandarder.

Den digitaliserersignalenefra analoge veiecellerellerlastceller,på en tryggogpåliteligmåte, selvundertøffeforhold. Dettegjør at kundensovergangfra analog til digital veiingforenkles, ogsignalkvalitetenblirhøyere.

- Vi har alleredesettinteressefor den nye PAD-broforsterkerenhosnordiskemaskinbyggefirmaer. Takketværedensmotstandsdyktighetoverforelektriskinterferens, den lillestørrelsenog de fleksiblekoblingene, i tilleggtil en høy IP-klassifisering, er den en kostnadseffektivløsningformange bruksområder.For eksempel med fylling, pakking, kontrollveiingmed flerhodedekombinasjonsvekter, sierBjarne Hauge i HBM Norge.

I tilleggkanogså andre krevendeprosessanvendelsermedsensorerbasertpåstrekklappteknologiimplementeresmed PAD-serien. Heleserien er godkjentforhandelsapplikasjoner.

Det er ogsåmulig å få varianter medforhåndslagde sensorkabler (alternativtsom en aseptiskversjon) eller en plugg/plugg-variant somsikrerhøyestmuligfleksibilitetforveiecelleroglastceller, dersomkundenønskerdette.

PAD-serien tilbyrintegrertsignalbehandlingavmålinger, inkludert et valgbartellerautomatiskfilterogtointegrerte digitale I/ O-grensesnitt. Avhengigavbehovet, kan PAD-serien konfigureres via RS485 ellerCANOpen-grensesnitt, noesomogsåtillateranalyseogfjerntilgang i nettverk.

Contact us Please send a message and a representative will contact you shortly.